دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۴۱ ۶۲ ۱۹۸ ۰۹۱۲ ۰۰۹۸
۹۶ ۱۲ ۷۲۴ ۰۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۱۵۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۸۶۲۴۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۷۲۴۱۲۹۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ناصرخسرو ، کوی خدابنده لو ، کوی شهید کجوری ، پاساژ میثاق ، پلاک 4

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • ناصرخسرو ، کوی خدابنده لو ، کوی شهید کجوری ، پاساژ میثاق ، پلاک 4

  • :
  • ۴۱ ۶۲ ۱۹۸ ۰۹۱۲ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۶ ۱۲ ۷۲۴ ۰۹۱۲ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۵۱۵۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 حسین آزادی
 مدیریت
 
 
 
 امیر زارعی
 مسؤل فنی و فروش
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۱۵۲۸
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۹۸۶۲۴۱
 محسن آزادی
 مسؤل فنی و فروش
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۱۵۲۸
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۷۲۴۱۲۹۶

آدرس