اسید اگزالیک


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

اگزالیک اسید  یک ترکیب شیمیایی با شناسه  است. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است. اسید اگزالیک یک ترکیب آلیبا فرمول :C2H2o4 است. این اسید یک جامد کریستالی بی‌رنگ است که و آب حل می‌شود و محلول حاصل بی‌رنگ است. این اسید جز اسیدهای دی کربوکسیلیکطبقه‌بندی شده‌است. از لحاظ  اسیدی، بسیار قوی تر از اسید استیک است.   اسیداگزالیک عامل احیاء‌کننده و باز مزدوج شناخته شده آن اگزالات C2O42−است که یک عامل کی‌لیت ساز (chelate) برای کاتیونهای فلزی محسوب می‌شود. به‌طور معمول، اسید اگزالیک به عنوان دی هیدرات با فرمول :H2C2O4 · 2H2O رخ می‌دهد. تماس اسید اگزالیک با پوست بدن یا خوردن آن خطرناک است.


اسید اگزالیک - فروش اسید اگزالیک - خرید اسید اگزالیک - قیمت اسید اگزالیک