روتنیوم


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

 روتنیوم با نماد شیمیایی Ru و عدد انمی  یک فلز واسطه نادر است  . روتنیوم دارای هفت ایزوتوپ پایدار است . 


روتنیوم - فروش روتنیوم - خرید روتنیوم - قیمت روتنیوم