نیترات کبالت


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

نیترات کبالت (بهانگلیسی:Cobalt(II) nitrate) بافرمول شیمیاییCo(NO3)2یکترکیب شیمیاییباشناسه پاب‌کم25000 است. کهجرم مولیآن 182٫943 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر قرمز کمرنگ است.نیترات کبالت - فروش نیترات کبالت - خرید نیترات کبالت - قیمت نیترات کبالت